Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Azbest a jeho likvidácia

Azbest je bežný názov skupiny nerastov. Vlákna azbestu sú odolné voči veľmi vysokým teplotám, sú pevné a počas mnohých rokov sa používali:
Azbest
 • v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie a nátery;
 • v ohňovzdorných textilných materiáloch, papieri a kartónoch;
 • v obloženiach spojky a brzdových obloženiach;
 • v azbestovocementových produktoch;
 • v elektroizolačných materiáloch;
 • v osobných ochranných pracovných prostriedkoch.
V súčastnosti je používanie azbestu v Európskej únii fakticky zakázané, ale ešte stále sa vyskytuje veľa azbestu. To znamená, že ešte stále môže dochádzať k tomu, že človek je vystavený účinkom azbestu.

Zdravotné dôsledky z vystavenia sa pôsobeniu azbestu Azbestové vlákna môžu mať vážne zdravotné dôsledky, ak ich vdychujeme, vrátane azbestózy, rakoviny pľúc a mezoteliómu. Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Čím viac ste mu vystavení, tým je väčšie riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom. Doba od vystavenia človeka azbestu a prvými príznakmi choroby môže predstavovať až 30 rokov. Len teraz sa prejavujú účinky vystavenia azbestu kedysi v minulosti.

Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu.

K typickým miestam, kde sa môže azbest nachádzať, patria:
 • steny (izolačné panely v medzistenách),
 • dekoratívne obklady a nátery,
 • podlahové kachličky,
 • podlahy s linoleom,
 • kotle s tepelnou izoláciou,
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov,
 • vetracie kanály,
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch),
 • stropnice,
 • dvere,
 • elektroinštalácia,
 • vykurovacie systémy (ako tepelná izolácia na potrubných sieťach, vykurovacích telesách a kotloch),
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty),
 • krytinové škridle,
 • stavebné fasády, vrátane odkvapových žľabov, podhľadov a obkladov alebo vonkajších plášťov,
 • vodovodné a odpadové potrubné siete,
 • ventily, príruby a tesnenia môžu byť tiež obložené alebo utesnené azbestom,
 • nádobky splachovačov, okenné zárubne, papier potiahnutý azbestom atď.
Povolania pri ktorých je riziko vystavenia azbestu:
 • klampiari,
 • vykurovací technici,
 • elektrikári,
 • stolári,
 • pokladači kobercov a pokladači iných podlahových krytín,
 • dielenskí montéri,
 • pracovníci údržby, vrátane zmluvných pracovníkov a strážnej služby,
 • pokrývači,
 • pracovníci, ktorých náplňou je čistenie a upratovanie,
 • iné povolania, ktoré potrebujú získať prístup k otvorom na streche a k priestorom pod panelmi a k podobným skrytým miestam
LIKVIDÁCIA

AzbestLikvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci su odborne vyškolení. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky!

Ak ste správcom, či majitelom budovy, potrebujete vedieť či je vo Vašich priestoroch Azbest. Na zistenie prítomnosti Azbestu je vhodný aj audit u špecializovanej spoločnosti, ktorá odborne odoberie vzorky a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob jeho likvidácie a zabezpečí aj samotnú odbornú likvidáciu.

Naša spoločnosť ponúka komplexné odborné služby v oblasti likvidácie azbestu, od poradenstva a auditovania, cez vypracovanie dokumentácie a komunikácie s príslušnými úradmi, až po samotnú likvidáciu odborne vyškoleným personálom. Na kvalitu odvedenej práce kladieme vysoký dôraz, o čom svedčí aj certifikát ISO 9000:2001.

Máte problémy s azbestom? Potrebujete odborne poradiť? Neváhajte nás kontaktovať. Sme tu pre Vás!