Likvidácia azbestu
Kovomat Slovakia, s.r.o.
Dolný Val 118/64, 010 01 Žilina

Tel.: 041/7002 411, 7002 412
Fax: 041/7002410

E-mail: info@likvidaciaazbestu.sk
Web: www.kovomat.sk

Najčastejšie otázky

Je možné odstraňovať materiály s obsahom azbestu svojpomocne?

V žiadnom prípade neodporúčame odstraňovať materiály obsahujúce azbest svojpomocne!

V prvom rade by ste vystavili seba a svoje okolie vážnemu zdravotnému riziku. Všetky druhy azbestu sú karcinogény I. triedy, o ktorých je známe že spôsobujú rakovinu pľúc, pohrudnice či pobrušnice.

V druhom rade by ste porušili viacero zákonov. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR Bratislava. Oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, vydáva podľa § 5 ods. 4 písm. n) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. ochrane, rozvoji a podpore verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, Bratislava. Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, oprávnené na odstraňovanie azbestu zo stavieb sú podľa §41 ods. 7 cit. zákona povinné pred začiatkom výkonu práce predložiť miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva návrh na odstraňovanie azbestu zo stavieb na posúdenie podľa §13 ods. 4 písm. k) a zdržať sa výkonu práce do času kladného posúdenia navrhovanej činnosti.

Na manipuláciu s materiálmi obsahujúcimi azbest je taktiež potrebné požiadať príslušný Obvodný úrad životného prostredia o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v zmysle § 7 ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Aké služby ponúka naša spoločnosť?

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby spojené s odstraňovaním materiálov obsahujúcich azbest. Ako jedna z mála spoločností máme na túto činnosť teda odstraňovanie azbestu zo stavieb, oprávnenie od Úradu verejného zdravotníctva SR pre tieto práce v interiéroch aj exteriéroch budov.

Špeciálnymi prípravkami stabilizujeme nebezpečné látky na materiáloch obsahujúcich azbest, aby sme zabránili ich šíreniu do ovzdušia respektíve priestorov v ktorých sa nachádzajú a následne ich odborným spôsobom s použitím špeciálnych ochranných pomôcok demontujeme a uložíme do hermeticky uzavretých obalov v ktorých sa môžu tieto materiály prepravovať a ukladať na skládkach nebezpečných odpadov.

Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne. Vždy sa snažíme zvoliť najbezpečnejší a cenovo najdostupnejší postup.

Cenová ponuka ktorú zákazníkovi ponúkame vychádza z osobnej obhliadky alebo dokumentov predložených zákazníkom a zahŕňa nasledovné činnosti:

 • Vypracovanie plánu práce likvidácie materiálov s obsahom azbestu.
 • Zabezpečenie povolenia likvidácie azbestového nebezpečenstva od regionálneho hygienika a obvodného úradu životného prostredia.
 • Vytvorenie kontrolovaného pásma v okolí miesta likvidácie, do ktorého majú prístup len naši pracovníci s použitím osobných ochranných pomôcok.
 • Stabilizácia azbestu certifikovaným prípravkom A penetratiom power
 • Demontáž materiálov s obsahom azbestu.
 • Zabalenie do hermeticky uzavretých balíkov s označením nebezpečného odpadu
 • Povysávanie konštrukcií – dekontaminácia prostredia.
 • Transport stabilizovaného odpadu na skládku nebezpečného odpadu
 • Uloženie nebezpečného odpadu na skládke
 • Zabezpečenie merania kontaminácie prostredia po sanácii 1x meranie.
 • Odovzdanie dekontaminovaného prostredia s dokumentáciou.

Aká je cena za odstránenie materiálov s obsahom azbestu?

Cena sa určuje individuálne a záleží na viacerých faktoroch. Práca v interiéry je technicky náročnejšia preto je aj cena likvidácia vyššia ako vo vonkajších priestoroch. Ďalej cenu ovplyvňuje objem alebo plocha likvidovaných materiálov, čím sú väčšie tým je cena za tonu alebo m2 nižšia.

Pre stanovenie orientačnej ceny je teda nutné zaslať čo najviac informácií o objekte na ktorom sa budú práce vykonávať prípadne kópiu technickej dokumentácie alebo fotografie. Pri reálnom záujme o naše služby sa cena určí na základe osobnej obhliadky.

Aké riziko hrozí ak je na našej stavbe použitý azbest?

Azbest je často zaliaty v cemente. Aj v súčasnosti je súčasťou viacerých budov. Pokiaľ sa však do stavby nezasahuje a materiál sa nerozdrobuje, nebezpečenstvo ohrozenia zdravia podľa odborníkov nehrozí. Problém totiž vzniká až pri rozrušovaní materiálu (rekonštrukcia alebo odstránenie stavby, zvetrávanie) keď sa môžu uvoľňovať do ovzdušia azbestové vlákna.

Odkazy na zaujímavé články: